วัน เดือน ปี เรื่อง
บรรยายในหัวข้อ “โลกธุรกิจและเทคนิคการเจรจาต่อรอง”
บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบใหม่ พ.ศ. 2560”
บรรยายและอภิปราย “แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี: มุมมองจาก Stakeholder”
เวทีสรุปบทเรียน “แนวทางการส่งเสริมสหกรณ์”
งาน "ASEAN-India Forum and Expo.”
บรรยายในหัวข้อ “การบูรณาการการทำงานร่วมกันภายใต้กลไกพลังประชารัฐ”
บรรยายในหัวข้อ “การปฏิรูปการเกษตรไทยในยุค Thailand 4.0”
ฟังบรรยายสรุปและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชลบุรี จำกัด
ฟังบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการผลไม้คุณภาพภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า
ฟังบรรยายสรุปและศึกษาดูงาน "ทิศทางการค้า และโอกาสในการส่งออกสินค้าชายแดน"
บรรยายในหัวข้อ “การจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจสหกรณ์”
บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาโซ่คุณค่าเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มในธุรกิจสหกรณ์”
บรรยายในหัวข้อ “การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน”
บรรยายในหัวข้อ “การประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน”
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างสรรค์นวัตกรรมในการส่งเสริมสหกรณ์ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0
บรรยายในหัวข้อ “แนวคิดทฤษฎีและกฏหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ”
บรรยายในหัวข้อ “ถ่ายโอนความรู้ Smart Officers”
บรรยายในหัวข้อ “ภาคการเกษตรไทยกับโอกาสในประชาคมอาเซียน”
บรรยายในหัวข้อ “กฎหมายที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสหกรณ์และข้อพึงระวังสำหรับผู้บริหารระดับสูง”
โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)
เวทีการนำเสนอ : โครงการสร้างสรรค์นวัตกรรมในการส่งเสริมสหกรณ์ตามนโยบาย Thailand 4.0
พิธีมอบเกียรติบัตรผลงานสร้างสรรค์นวัตกรรมภายใต้โครงการอบรม หลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง” รุ่นที่ 2
ทดสอบความรู้ Post-Test โครงการอบรม หลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง” รุ่นที่ 2
พิธีปัจฉิมนิเทศโครงการอบรม หลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง” รุ่นที่ 2
พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการอบรม หลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง” รุ่นที่ 2
รับประกาศนียบัตรโครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง” รุ่นที่ 2
ลงพื้นที่ประชุมหารือและวางแผนกลยุทธร่วมกับเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ทุ่งทองยั่งยืน
ประชุมวางแผนกลยุทธและแผนธุรกิจภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจข้าวแบบมีส่วนร่วม (IBM Inclusive Business Model)