วัน เดือน ปี เรื่อง
โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)
ศึกษาดูงานที่สหกรณ์เครดิตไรฟ์ไฟเซน (IRU)
สำรวจพื้นที่รวบรวมข้อมูล และประชุมกลุ่มเป้าหมาย ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์
โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)
ประชุมโครงการพัฒนาธุรกิจแบบมีส่วนร่วม เพื่อสร้างสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โครงการอบรมหลักสูตร “นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2”
บรรยายในหัวข้อ “แนวปฏิบัติสู่สัมฤทธิ์ผลตามกรอบยุทธศาสตร์”
บรรยายในหัวข้อ “เกษตรทฤษฏีใหม่ผ่านกลไกสหกรณ์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
บรรยายในหัวข้อ “การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถของสหกรณ์”
บรรยายในหัวข้อ “วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศตามกรอบ Value Based Economy”