วัน เดือน ปี เรื่อง
ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ประชุมมูลนิธิสังคมสุขใจ
โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)
ประชุมหารือร่วมกับผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด สำหรับแผนวิจัยภายใต้โครงการ
ประชุมวางแผนโครงการหลักสูตร นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง
ประชุมโครงการอบรมนักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง รุ่นที่ 2