วัน เดือน ปี เรื่อง
ประชุม FVC Seminar on "Marketing of Agricultural Products for Small Scale Farmers in ASEAN"
ศึกษาดูงาน Wholesale Market ที่ประเทศญี่ปุ่น