วัน เดือน ปี เรื่อง
บรรยายหัวข้อ Business Development Planning ให้กับโครงการอบรม "ICA-Japan Training Course "Fostering Core Leaders of Agricultural Cooperative"
โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)
พิธีเปิดโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์รุ่นที่ 18
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมและปิดการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 18
โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)
การประชุมนำเสนอร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยใหม่แก่ฝ่ายชุมชนและสังคมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย