วัน เดือน ปี เรื่อง
โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)
ประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ครั้งที่ 1/2560
โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)
ประชุม Partnership for Agricultural Trade and Inclusive Growth in Thailand : Business Consultation Meeting between Thai Government and Grow Asia
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเยี่ยมชมสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
เยี่ยมชมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น "โครงการผลิตกล้วยหอมทอง"ที่สหกรณ์เกษตรบ้านลาด จำกัด