วัน เดือน ปี เรื่อง
โครงการเกษตรปลอดภัยในโครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชน ชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA)
เวทีเสวนาหารือและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ควรจะเป็น
Mr.Nocolas Feassy จาก DIRAD เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันฯ เพื่อขอคำปรึกษาเรื่องสหกรณ์การเกษตร
ประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการชุมชนเกื้อหนุนเกษตรกร (CSA) ร่วมกับคุณวินัย เมฆดำ