วัน เดือน ปี เรื่อง
การประชุมเตรียมการโครงการ ยกระดับสมรรถนะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้โซ่อุปทานปลานิล
ผู้อำนวยการสถาบันฯและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ไทย
ประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยากรเพื่อการอบรม
การประชุมคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปเศรษฐกิจด้านการเกษตร
การประชุมหารือระหว่างสถาบันฯ ร่วมกับ BSCM
ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2559
ประชุมเตรียมการสำหรับการนำเสนอ“แนวทางการขับเคลื่อนสู่เกษตรกรแบบก้าวหน้าด้วย Civil State Smile Shop”
สำรวจพื้นที่ดูงานภายใต้โครงการอบรมการยกระดับขีดความสามารถของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาโซ่คุณค่าปลานิลในประเทศไทย