วัน เดือน ปี เรื่อง
ประชุมพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะคู่มือการเรียนรู้การยกระดับสมรรถนะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใต้โซ่อุปทานปลานิล
การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง ธนาคารสหกรณ์สำคัญจริงหรือ?
Mr.Nicolas Faysse ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการวิจัยเรื่องสหกรณ์ เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันร่วมกับผู้อำน่วยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
โครงการเกษตรปลอดภัยสู่ชุมชนฯ นำผักอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจำหน่ายแก่ประชาคม มก.
Asia Ltd. ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อำนวยการ เนื่องจากมีความสนใจงานวิจัยและชุดความรู้ของสถาบันฯเรื่องการจัดการโซ่คุณค่า