วัน เดือน ปี เรื่อง
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมและปิดการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 17
ประชุมประชาพิจารณ์ เรื่อง "ก้าวใหม่การตราวจสอบกิจการสหกรณ์" เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2559
ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนของคณะทำงานการปฏิรูปเศรษฐกิจการเกษตรแบบก้าวหน้า
ประชุมวางแผนการดำเนินการศูนย์เรียนรู้มีชีวิตกลุ่มชาวสวนผลไม้คุณภาพในอนาคต
ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยการพัฒนาขีดความสามารถแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อยกระดับห่วงโซ่คุณค่าสำหรับผลิตภัณฑ์ปลานิลในประเทศไทย
นำเสนอ Civil State Smile Shop (C3S) ที่ได้นำแนวคิดตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop
สถาบันวิชาการทำบุญถวายภัตราหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูปเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ไทย