วัน เดือน ปี เรื่อง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สวพ.)มอบกระเช้าดอกไม้
ประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลจาก 8 กระทรวงที่ได้รับมอบนโยบายจากท่านนายกรัฐมนตรีในการช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องภัยแล้งและราคายางพาราตกต่ำ
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “บทเรียนในรอบ 100 ปี และแนวทางการดำเนินงานของขบวนการสหกรณ์ไทยในรอบศตวรรษที่สองภายใต้ประชาคมอาเซียน”
รับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว.ประจำปี 2558 จากผลงานชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ประเภทผลงานวิจัยด้านสาธารณะ