วัน เดือน ปี เรื่อง
การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย
ประชุมสนทนากลุ่มเป้าหมายและสำรวจข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดเพชรบุรี
ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย นำผักอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจำหน่ายแก่ประชาคม มก.
การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการปฏิรูปเศรษฐกิจการเกษตร
การประชุมกลุ่มเป้าหมายโครงการวิจัยการพัฒนาขีดความสามารถแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการยกระดับห่วงโซ่คุณค่าผลิตภัณฑ์ปลานิล
ติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย ปีที่ 2
หารือภายใต้หัวข้อ Assessing Creativity and Critical Thinking ร่วมกับคณาจารย์และนักวิจัย Institute of Psychology ,Paris Descarted University
ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย นำผักอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจำหน่ายแก่ประชาคม มก.
ประชุมทบทวนหลักสูตรการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงใสการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Smart officers)
การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการปฏิรูปเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 5
Mr.Nicolas Faysse จาก Asian Institute of Technology and CIRAD Scholl of Environment เข้าพบ ผู้อำนวยการสถาบันฯ