ประชุมขับเคลื่อนโครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไก
หน่วยงานรัฐปีที่ 2
ทีมงานสื่อและถ่ายทำสารคดี สกว. หารือการถ่ายทำรายการ Researcher
การประชุมวางแผนระบบ Logistic ของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสัจธรรมอำนาจเจริญ และกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน
การประชุมคณะอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจด้านการเกษตร
สถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมคณะ เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันฯ
เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการสหกรณ์ไทย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการศูนย์วิจัยกสิกรไทยและทีมงาน ได้เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันฯ
เพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลสถานการณ์ขบวนการสหกรณ์ไทยในปัจจุบัน
นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยเกี่ยวกับข้าว
ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมาธิการการปฏิรูปเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 3
ประชุมหารือขับเคลื่อนโครงการความร่วมมือการจัดเวทีวิชาการในโอกาสครบรอบ 100 ปีการสหกรณ์ไทย
ร่วมงานและแสดงความยินดีในการเปิดอาคารศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด
เสวนาวิชาการ “แนวทางเชิงยุทธศาสตร์ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2”
นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยในงานวันสังคมสุขใจครั้งที่ 2
การประชุมสัมมนาและถอดบทเรียน “แนวทางการส่งเสริมเกษตรกรในเขตปฎิรูปที่ดินของ SMART Officers”
ประชุมโครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกหน่วยงานรัฐปีที่ 2
ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย นำผักอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจำหน่ายแก่ประชาคม มก.