การประชุมเสวนา การสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร
วางแผนการเปิดร้าน Farmer shop by มทร.ธัญบุรี ร่วมกับคณาจารย์และนักวิจัย
การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรสู่ต้นแบบศูนย์การเรียนรู้มีชีวิต 
(farmer shop) ในพื้นที่รองรับเกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดภูเก็ต
การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบ Logistic ของกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวสัจธรรมอำนาจเจริญ
ประชุมหารือการจัดเวทีในโอกาสครบรอบ 100 ปีการสหกรณ์ไทย
การฝึกอบรมการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปี 2559 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเชิงธุรกิจแบบครบวงจร (การเตรียมความพร้อมสู่ธุรกิจข้าวร้าน Farmer shop)
การประชุมหารือการนำผลงานวิจัยไปนำเสนอในงานวันสังคมสุขใจ ครั้งที่ 2
หารือการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำกลยุทธ์สหกรณ์สวนป่าภาคเอกชน นำร่อง
การประชุมคณะอนุกรรมาธิการการปฏิรูปเศรษฐกิจการเกษตร