ประชุมขับเคลื่อนโครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย ปีที่ 2
ประชุมขับเคลื่อนโครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกหน่วยงานรัฐ ปีที่ 2
ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เข้าพบผู้อำนวยการสถาบันฯ 
เพื่อปรึกษาถึงแนวทางในการขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่ 2
ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย นำผักอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจำหน่ายแก่ประชาคม มก.
เประชุมหารือความร่วมมือในการขับเคลื่อนสหกรณ์เพื่อสร้างรายได้ลดความเหลื่อมล้ำของคนไทย
การประชุมรับฟังความคิดเห็นในหัวข้อ “การยกระดับขีดความสามารถของการสหกรณ์ไทย” จากผู้ทรงคุณวุฒิ
การประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย ปีที่ 2
ประชุมวางแผนกรอบการดำเนินงานกลุ่มเกษตรกรโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ในพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว
เยี่ยมชมแปลงเกษตรกรโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ในพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว