การประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรมระยะที่ 8
บู๊ทนิทรรศการผลงานวิจัยของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และภาคีเครือข่าย
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2558 และกล่าวเปิดงาน
งานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์ฯ และการเสวนาวิชาการ ยกระดับสหกรณ์ เดินหน้า สู่อาเซียน
เวทีการประชุมกลุ่มย่อย “การเพิ่มสมรรถนะ Smart Officer
ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย นำผักอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจำหน่ายแก่ประชาคม มก.
การประชุมวิชาการ International Conference on Research on Food Security, Natural Resource Management and Rural Development
ศึกษาดูงานที่ Princes's Gardens
การประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาติสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ชุดที่ 24 ครั้งที่ 12 /2558
ประชุมขับเคลื่อนโครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกหน่วยงานรัฐ ปีที่ 2
งานวันพัฒนาและปูลกต้นไม้ มก .ประจำปี 2558