การฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ระยะที่ 2
การประชุมคณะกรรมการสรรหานักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2558
ต้อนรับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ สปป.ลาว ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน
การประชุมคณะกรรมการสรรหานักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2558 ครั้งที่ 2/2558
ต้อนรับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ สปป.ลาว ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน
ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้มีชีวิตเกษตรอินทรีย์ชาวนามืออาชีพ ของกลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่
การอบรม Smart officers แก่บุคลากรจากกรมส่งเสริมกสิกรรมและสหกรณ์ สปป.ลาว
สปป.ลาว ศึกษาดูงานสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สปป.ลาว ศึกษาดูงานกิจกรรมการบริหารจัดการตลาดสี่มุมเมือง
พิธีมอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดการอบรมหลักสูตร Co-op Smart officers'Program (CSO)