การประชุมยกร่างหลักสูตรประชุมยกร่างหลักสูตรสมรรถนะผู้นำสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ครั้งที่ 3
เยี่ยมชมการบริหารจัดการสวนผลไม้คุณภาพ
สถาบันฯ ร่วมกับ ส.ป.ก. จำหน่ายผักอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยมาแก่ประชาคม มก.
ประชุมหารือถ่ายทอดความรู้ผลงานวิจัยต้นแบบระบบธุรกิจ Farmer shop
การประชุมผู้ประสานงานฝ่ายชุมชนและสังคม ปี 2558
การประชุมโครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มข้าวอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย ปีที่ 2
ผู้อำนวยการถ่ายทอดให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำสหกรณ์ขั้นสูง รุ่นที่ 11
ถ่ายโอนความรู้จากงานวิจัยในหัวข้อ แนวทางการจัดการร้าน Farmer shop แก่อาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พิธีเปิดตลาดชุมชนร่วมใจ (Farmer Market ) และ Farmer Shop
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาผู้นำสหกรณ์ภายใต้หลักสูตรผู้นำสหกรณ์ขั้นสูง รุ่นที่ 11 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานสถาบันฯ