ประชุมโครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกสถาบันการศึกษา
ประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย ปีที่ 2
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จัดบู๊ทแสดงสินค้าข้าวจากงานวิจัย
ส.ป.ก. และภาคีเครือข่าย นำผักอินทรีย์และสินค้าเกษตรปลอดภัยมาจำหน่ายแก่ประชาคม มก.
การประชุมสนทนากลุ่มเป้าหมายร่วมกับนักวิจัยเกษตรกรในพื้นที่และตัวแทนเครือข่ายวิสาหกิจชาวนาอำนาจเจริญ
การประชุมติดตามความก้าวหน้าและขับเคลื่อนโครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้
เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกหน่วยงานรัฐ ปีที่ 2 ร่วมกับทีมวิจัย
กรรมการบริษัทจันทร์ส่องจำกัด เข้าพบเพื่อขอคำแนะนำในการสร้างแบรนด์สินค้าข้าว
ประชุมเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการยกร่างแผนพัฒนาสหกรณ์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว