ผู้อำนวยการสถาบันฯได้รับเชิญเข้าร่วมหารือและแสดงความคิดเห็นในเรื่องการปฎิรูปการสร้างสังคม
ผู้ประกอบการ
การประชุมโครงการประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2558
หัวหน้าโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าผลไม้และทีมวิจัยรับรางวัลผลงานวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2557