ประชุมหารือการขยายตัวแบบธุรกิจ Farmer shop สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด
การประชุมเชิงปฎิบัติการสร้างทีมงานวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมทีมงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์