ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนานาชาติ รุ่นที่ 2 ศึกษาดูงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
ถ่ายโอนความรู้สร้างความเข้าใจเบื้องต้นในหัวข้อ สหกรณ์ผู้บริโภคแก่คณะทำงานบริษัท สวนเงินมีมา จำกัด
คณะนักศึกษาโครงการหลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบท หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นดูงานสถาบันฯ
ประชุมร่วมกับทีวีบูรพา
ประชุมการจัดตั้งร้าน Farmer shop ณ บริเวณศูนย์กระจายสินค้าของสหกรณ์สหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด
ประชุมร่วมกับอาจารย์นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิต
ประชุมภาคีเกษตรกรรุ่นใหม่
ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมอนุกรรมาธิการปฏิรูปปฏิรูปการเกษตรฯ
การอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 16
ถ่ายโอนความรู้ในหัวข้อ กระบวนการสร้างเครือข่ายกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
แก่ผู้เข้ารับโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ความสุข ความสมดุล ความมั่นคงชีวิตของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
การประชุมกลุ่มสร้างเครือข่าย พี่น้องสองตำบลโครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย