ประชุมสรุปบทเรียนโครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกสถาบันเกษตรกร ปีที่ 2
การประชุมให้ข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการปฎิรูประบบสหกรณ์ แก่ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการปฎิรูประบบการเงิน
การประชุมขยายผลตัวแบบธุรกิจ Farmer Shop ร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานสหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด
การประชุมให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ แนวทางการปฎิรูประบบสหกรณ์ แก่ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการปฎิรูประบบการเงิน และสถาบันการเงิน
พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 8