การประชุมถอดบทเรียนการให้บริการจำหน่ายสินค้าของร้าน Farmer shop
นำเสนอร่างโครงการวิจัยการพัฒนาระบบส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับสมรรถนะการแข่งขันผ่านกลไกสถาบันเกษตรกร
ประชุมเตรียมร่างรายงานวิจัยโครงการแพทย์แผนไทย
นำเสนอ Farmer shop ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
การประชุมถอดบทเรียนกลุ่มเป้าหมายสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
เวทีรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาระบบสนับสนุนทางด้านการเงินและกฎหมายสหกรณ์
ตลาดสุขใจสัญจรมาจำหน่ายสินค้าผัก และผลไม้ที่ปลอดภัยยัง SCB Park ครั้งที่ 4
นำเสนอ(ร่าง)รายงานฉบับสมบูรณ์ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 7