การประชุมสรุปบทเรียนเครือข่ายผู้ปลูกข้าวอินทรีย์จังหวัดอํานาจเจริญ
กลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพรานนำตลาดสุขใจสัญจรมาจำหน่ายสินค้าผักและผลไม้ที่ปลอดภัยยัง SCB Park ครั้งที่ 3
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์จัดโครงการสัมมนาประจำปี 2557 ในหัวข้อ “CAI ทำงานเป็น เห็นอนาคต”
หารือถึงแนวทางความร่วมมือของสถาบันฯและสหกรณ์โคนมนครปฐมในการนำร้าน Farmer Shop ไปขยายผล
ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ ประจำปี 2557