จัดการความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดตั้งตลาดเกษตรกรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
วันสังคมสุขใจ ครั้งที่ 1
นำเสนอผลงานวิจัยตัวแบบธุรกิจร้าน Farmer shop ในการประชุมวิชาการนานาชาติ
ผ.อ.ได้รับเชิญจาก สกว. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการประชุมเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย
การประชุม To promote the development of cooperative in Laos