การประชุมสัมมนาวิชาการ "Public, Social and Cooperative Economy : Innovative answer to Global Issues
การประชุมเชิงปฏิบัติการเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ