การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตรกรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ประกาศเกียรติคุณแก่นักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2557
หลักสูตรนานาชาติ “Fostering Core Leaders in Agricultural Cooperatives” ดูงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์