ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้มีชีวิตเกษตรอินทรีย์ชาวนามืออาชีพ ของกลุ่มองค์กรเกษตรกรบ้านคลองใหญ่
พิธีปัจฉิมนิเทศการฝึกอบรมหลักสูตร"นักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง" (CPD Executive Officers)
ร้าน farmer shop เปิดให้บริการจำหน่ายสินค้าเป็นวันแรก
ประชุม ICA-AP C2C Seminar on "Cooperative to Cooperative"