ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.กฟฝ.) อ.บางกรวย
ศึกษาดูงานของผู้เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการสหกรณ์ระดับสูง : CPD Executive Officers
เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์สุขใจ และตลาดสุขใจ
พิธีมอบเกียรติบัตรและปิดการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 15
ประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์ และการค้าที่เป็นธรรม