ผู้แทนหน่วยงานภายในคณะเศรษฐศาสตร์ร่วมแสดงความยินดีแก่ รศ.จุฑาทิพย์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันฯอีกหนึ่งวาระ
ผอ. เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนาคณาจารย์ ประจำปี 2557 คณะเศรษฐศาสตร์
รับมอบรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบระดับสูง
IDAKA ดูงานสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
การบรรยายในหัวข้อ "พลังภาครัฐกับการพัฒนาที่สมดุลในบริบทโลกใหม่"