การเสวนา การเรียนรู้ของชาวนาสู่การยกระดับสมรรถนะเป็นชาวนามืออาชีพ
ผอ.สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์พร้อมด้วยรอง ผอ.ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน EXPOCOOP 2014