การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้ชุดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
การสัมมนากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการส่งเสริมเกษตกรสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์
เจ้าหน้าที่สถาบันฯได้เข้ารดน้ำขอพรจาก รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อำนวยการสถาบันฯ