ประชุมโครงการวิจัยการยกระดับมูลค่าเพิ่มผักอินทรีย์ที่ผลิตโดยเกษตรกรรายย่อย ร่วมกับทีมนักวิจัย
การประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จำกัด
การประชุมนานาชาติ IAU 2014 International Conference
โครงการอบรมหลักสูตร การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 14
การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 14