ลงพื้นที่ บ้านโน้นค้อทุ่ง ตำบลโพนเมืองน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์และระลึกถึงวันก่อตั้งอาคารพิทยาลงกรณ์
บันทึกรายการ "ลานความคิด ทางออกประเทศไทย"กับปัญหาชาวนาไทย
โครงการปฐมนิเทศเกษตกรรุ่นใหม่ หลักสูตรการพัฒนานักบริหารจัดการธุรกิจฐานสังคม รุ่นที่ 1
พีธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ"โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำสหกรณ์สู่การยกระดับ
ขีดความสามารถของสหกรณ์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศ"
นำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยการสร้างโซ่อุปทานระหว่างประเทศสำหรับสินค้าสถาบันเกษตรกรไทย
ประชุมหารือร่วมกับ คุณสุณี สุวรรณนภาศรี กรรมการบริหาร บริษัท WSN Technology Co.,LTD
ประชุมการจัดการเรียนการสอนในโครงการนักบริหารจัดการธุรกิจฐานสังคม
ประชุมวางกรอบแนวทางแผนงานโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นำสหกรณ์
ปิดการอบรมหลักสูตรชาวนามืออาชีพ ระยะที่ 1 ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
และบริษัทบางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด