ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์หลักสูตรชาวนามืออาชีพและศึกษาดูงานที่ศูนย์เรียนรู้นาโต่
ประชุมหารือเพื่อวางกรอบการจัดการเรียนการสอนโครงการหลักสูตร Smart Officers
การทำวิจัยระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
การประชุมหารือโครงการนักบริหารจัดการธุรกิจฐานสังคม
การประชุมเตรียมความพร้อมและจัดทำแผนการวิจัยภายใต้ชุดโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์