สัมมนา A Regional Dialogue to Improve Food Security Policy in Myanmar and South East Asia
ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันครั้งที่ 1/2556
เสนอโครงการวิจัย ชุดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม ระยะที่ 7