รอง ผอ.สกว. และ ผอ.สถาบันฯ ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวและเสวนา