การประชุมนำเสนอร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์
การประชุมถ่ายโอนความรู้สู่การยกระดับสมรรถนะเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. เพื่อส่งเสริมธุรกิจฐานสังคมเข้มแข็ง
การประชุมขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้มีชีวิตตลาดสุขใจ
คณะนักศึกษา หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นดูงานสถาบันฯ
ศึกษาดูงานองค์กรที่เป็น Social Economy Enterprise
เวทีประชุมวิชาการ 4th CIRIEC International Research Conference on Social Economy