การประชุมทีมวิจัยโครงการ หลักสูตรชาวนามืออาชีพ
เวทีรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกโครงการซื้อข้าวจากชาวนา
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จำกัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องสหกรณ์แก่สมาชิกสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จำกัด