สถาบันฯ ร่วมกับโรงสีไฟเจียเม้ง จัดอบรมหลักสูตรชาวนามือาชีพ จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 2
การประชุมโครงการวิจัยหลักสูตรชาวนามืออาชีพร่วมกับทีมที่ปรึกษา สสค.
เวทีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "แนวทางการยกระดับสมรรถนะชาวนาสู่การเป็นมืออาชีพ"
ประชุมนำเสนอผลลัพธ์งานวิจัยการขับเคลื่อน SHOs System แก่คณะกรรมการดำเนินการ ชสอ.
ผู้อำนวยการได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในงานรวมหนึ่งใจเครดิตยูเนี่ยนไทยครบรอบ 48 ปี
ผู้อำนวยการสถาบันฯ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จำกัด
การประชุมคณะกรรมการร้าน Farmer shop