งานวันรําลึกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร ทรงหว่านข้าว
การบรรยายหลักสูตรเรียนรู้การยกระดับสมรรถนะของเกษตรกรไทยแก่อาจารย์อาชีวศึกษา
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ประชุมถอดบทเรียนโครงการวิจัยหลักสูตรชาวนามืออาชีพ ครั้งที่ 1
ประชุมถอดบทเรียนโครงการวิจัยหลักสูตรชาวนามืออาชีพ ครั้งที่ 2