ศึกษาดูงาน ณ ประเทศ สปป ลาว
การอบรมหลักสูตร การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 13
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์รับการตรวจ ประเมินคุณภาพภายใน