ผอ. ลงพื้นที่ประเมินโครงการวิจัยและเขียนบทปริทัศน์เพื่อตีพิมพ์ลงวารสาวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่
อบรมหลักสูตรการตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 12
การประชุมหารือขับเคลื่อนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายส่งเสริมสหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ ส.ส.ท.
ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบและกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อน SHOs System