การประชุมหารือขับเคลื่อนแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้มีชีวิต (Living Learning Center)
ประชุมนักวิจัยชาวนามืออาชีพเพื่อเตรียมงานศึกษาดูงานและพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
หารือการขับเคลื่อนโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายการส่งเสริมบทบาทองค์กรย่อยใน ส.ส.ท.
ประชุมโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสามพราน
การศึกษาดูงานโครงการลูกชาวนาเพื่อเพิมสมรรถนะการทำการเกษตรเชิงธุรกิจ
การประชุมสนทนากลุ่มเป้าหมายหัวข้อ "กลไกการสนับสนุนที่จำเป็นเป็นการพัฒนาสู่ SHOs SYSTEM"
บรรยากาศการบรรยายพิเศษ การดูแลสุขภาพด้วยพืชสมุนไพร โดยหมอโกศล สิงห์ทอง
คณะผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต (วชก.) ดูงานสถาบันฯและตลาดสุขใจ