ทำบุญวันปีใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์
การประชุมโครงการพัฒนาระบบธุรกิจเชื่อมโยงโซ่อุปทานข้าวหอมมะลิในจังหวัดศรีสะเกษ
การประชุมหารือลู่ทางการพัฒนาธุรกิจระหว่างประเทศไทย-อินโดนีเซียผ่านเครือข่ายสหกรณ์
นักวิจัยรายงานสถานการณ์การดำเนินงานของเครือข่ายคุณค่าชาวนาคุณธรรม
Thai PBS สนใจชุดความรู้พัฒนาชาวนาไทยอย่างยั่งยืนไปเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
นักวิจัยโครงการยกมาตรฐานการตรวจสอบสหกรณ์ฯ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ
การประชุมสนทนากลุ่มเป้าหมายกลไกการฝึกอบรมที่พึงประสงค์ในสหกรณ์ออมทรัพย์
การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ และปตท.ในการสนับสนุนโครงการร้านค้า Farmer Shop
พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์และบริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้งจำกัด
สถาบันฯ จัดอบรมหลักสูตรชาวนามืออาชีพแก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกร จ.ชัยนาท ครั้งที่ 2