การประชุมโครงการวิจัยหลักสูตรชาวนามืออาชีพร่วม กับทีมที่ปรึกษา
คณะนักศึกษาโครงการหลักสูตรการจัดการการพัฒนาชนบทนานาชาติมข. ศึกษาดูงาน สว.สก.
งานเปิดบริษัท บีเอสซีเอ็ม ฟู้ด ในเครือโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด
การประชุมหารือการจัดตั้งร้าน Farmer shop ที่เพชรบุรี
การประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันฯ ครั้งที่ 1/2555
ประชุมนำเสนอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 โครงการหลักสูตรลูกชาวนามืออาชีพ
การอบรมลูกชาวนาจังหวัดชัยนาท
การประชุมลูกชาวนา
การประชุมผู้ทรงคุณวุฒิด้านงานวิจัยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
การประชุมสนทนากลุ่มเป้าหมายขับเคลื่อน SHOs System