โครงการติดตามงานโครงการวิจัยลูกชาวนาที่จังหวัดเชียงราย
การประชุม GAP ข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
โครงการติดตามงานโครงการวิจัยลูกชาวนาที่จังหวัดชุมพร
งาน International Seminar 2012
ติดตามงานโครงการวิจัยลูกชาวนาจังหวัดมหาสารคาม
การประชุมคัดเลือกสินค้า Farmer shop ครั้งที่ 8