ประชุมนำเสนอร่างรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ชุดโครงการวิจัยการขับเคลื่อนการพัฒนาสหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม
วันที่ 4 ตุลาคม 2555  
ประชุมหารือพัฒนารูปแบบหลักสูตรการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง
วันที่ 11 ตุลาคม 2555
การประชุมโครงการวิจัยโรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทำการเกษตรเชิงธุรกิจ
วันที่ 12 ตุลาคม 2555
การประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
วันที่ 15 ตุลาคม 2555
ซื้อข้าวจากชาวนา ครั้งที่ 2
วันที่ 19 ตุลาคม 2555
การประชุมหารือหลักสูตรผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูงร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
วันที่ 23 ตุลาคม 2555
การประชุมโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย ปีที่ 3
วันที่ 25 ตุลาคม 2555
การประชาสัมพันธ์โครงการร้าน Farmer shop และโครงการซื้อข้าวจากชาวนา
วันที่ 26 ตุลาคม 2555
โครงการซื้อข้าวจากชาวนาที่โรงอาหาร 2
วันที่ 28 ตุลาคม 2555
โรงเรียนลูกชาวนา อยุธยา
วันที่ 29 ตุลาคม 2555
ประชุมหลักสูตรผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง