การศึกษาดูงานและนำเสนอบทความ Jerney ใน สหราชอาณาจักรอังกฤษ
การนำเสนอรายงานฉบับสมบูรณ์ ข้าวคุณธรรม และโครงการวิจัยอื่นๆ
การประชุมคณะกรรมการโครงการร้าน Farmer Shop
การประชุมกับผู้สนใจนำ Model ธุรกิจ Farmer Shop เพื่อนำไปจัดตั้งร้านที่ จ.เพชรบุรี
การประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสหกรณ์และนักสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2555 ครั้งที่ 1
การประชุมโครงการวิจัย โรงเรียนลูกชาวนา ครั้งที่ 22
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ อย่างผู้ชำนาญการ รุ่นที่ 11"
การประชุมหารือโครงการวิจัยเครือข่ายคุณค่าข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทย
การประชุมการตรวจการประเมิณการประกันคุณภาพของคณะเศรษฐศาสตร์
การประชุมโครงการวิจัย โรงเรียนลูกชาวนา ครั้งที่ 23
การประชุมโครงการวิจัยกลุ่มธุรกิจเชิงคุณค่าสวนสามพราน ปีที่ 3 ครั้งที่ 2